INTELEKTUĀLĀ ATTĒLA ANALĪZE NOVUS KAMERĀS

Sākotnējā videonovērošanas sistēmu funkcija, proti, kameru attēlu novērošana un ierakstīšana, tiek sistemātiski atjaunināta ar jaunākiem, uzlabotiem attēlu satura analīzes algoritmiem. Rezultātā kamerām, kas uzstādītas jebkurā noteiktā vietā, var būt divējāda loma, t.i., novērošanas un analītiskās funkcijas. NOVUS kamerās izmantotā inovatīvā attēlu analīzes tehnoloģija INGENIUS PLUS izmanto cita starpā algoritmu, kas kameras redzes laukā atšķir objektus, ļaujot atpazīt cilvēku, transportlīdzekli, kā arī velosipēdu vai motociklu.

Seši neatkarīgi skaitītāji norāda objektu skaitu, kas ir klasificēti, saskaitīti un kāds virziens ir noteikts. Kameras skaitītāju rādītās kategorijas var brīvi iestatīt. Skaitītājus var atiestatīt automātiski pēc noteikta laika – stundas, dienas vai nedēļas, vai manuāli, izmantojot kameras tīmekļa saskarni.

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ В КАМЕРАХ NOVUS

Первоначальная функция систем видеонаблюдения, то есть наблюдение и запись изображений с камер, систематически обновляется новыми, более совершенными алгоритмами анализа содержания изображений. В результате камеры, установленные в любой конкретной области, могут выполнять двойную роль, то есть функции наблюдения и анализа. Инновационная технология анализа изображений INGENIUS PLUS, используемая в камерах Novus, использует, среди прочего, алгоритм, который распознает объекты в поле зрения камеры, что позволяет распознавать человека, транспортное средство, а также велосипед или мотоцикл.

 

Шесть независимых счетчиков показывают количество объектов, которые были классифицированы, подсчитаны и какое направление было определено. Категории, отображаемые счетчиками камеры, можно устанавливать произвольно. Счетчики можно сбросить автоматически через определенное время - час, день или неделю, или вручную через веб-интерфейс камеры.