OUR PROJECTS

"LUKOIL" Gas condensate and oil fields in Uzbekistan.
"LUKOIL" Gas condensate and oil fields in Uzbekistan.
"LUKOIL" Gas condensate and oil fields in Uzbekistan.
"LUKOIL" Gas condensate and oil fields in Uzbekistan.
"LUKOIL" Gas condensate and oil fields in Uzbekistan.
"LUKOIL" Gas condensate and oil fields in Uzbekistan.
"Nordeka Oil" fuel and oil products terminal.
"Nordeka Oil" fuel and oil products terminal.
"Nordeka Oil" fuel and oil products terminal.
"Nordeka Oil" fuel and oil products terminal.
"Nordeka Oil" fuel and oil products terminal.
"Nordeka Oil" fuel and oil products terminal.
Office of the OSCE representation in Uzbekistan.
Office of the OSCE representation in Uzbekistan.
Office of the OSCE representation in Uzbekistan.
Office of the OSCE representation in Uzbekistan.
Rīgas TEC-2
Rīgas TEC-2
Rīgas TEC-2
Rīgas TEC-2
LATVIJAS VALSTS MEŽI centrālais birojs Rīgā.
LATVIJAS VALSTS MEŽI centrālais birojs Rīgā.
Asian Development Bank
Asian Development Bank
Citadele banka
Citadele banka
UNICEF United Nations Children's Fund in Uzbekistan
UNICEF United Nations Children's Fund in Uzbekistan
THE WORLD BANK
THE WORLD BANK
Rīgas kinostudija
Rīgas kinostudija
Westminster International University in Tashkent
Westminster International University in Tashkent
Madonas novada pašvaldība
Madonas novada pašvaldība
KNAUF SIA
KNAUF SIA
HOTEL JELGAVA
HOTEL JELGAVA
Uzbekistānas Republikas Olija Medžlisa Senāts
Uzbekistānas Republikas Olija Medžlisa Senāts

Mūsu klienti

2021. gads:

HCI Latvia, SIA - Korpusa mēbeļu ražošana Dānijas un Zviedrijas klientiem. Uzņēmuma teritorijā un ražošanas cehos ir uzstādīta uzlabota videonovērošanas un signalizācijas sistēma.

KNAUF, SIA - Ražošanas uzņēmums. Lielu autotransporta plūsmu gan pašas ražotnes, gan klientus regulē ANPR NOVUS numura zīmju atpazīšanas sistēma.

KULK, SIA – diversificēts uzņēmums Jelgavā, kas galvenokārt nodarbojas ar ceļu būvi un komunālajiem pakalpojumiem Jelgavā un reģionā. Uzņēmuma telpas ir aprīkotas ar modernām piekļuves sistēmām, videonovērošanu, apsardzi un ugunsdrošības signalizāciju. Viesnīcā HOTEL JELGAVA ir modernizēta ugunsdrošības signalizācija.

UBEKISTĀNAS REPUBLIKAS SENĀTS - Multimediju sistēmu aprīkojuma projektēšana un piegāde sapulču, konferenču un videokonferenču rīkošanai Uzbekistānas Republikas Senāta ēkas 2-3-4-5 stāvu zālēs. Projekts tika izstrādāts kopīgi ar Beļģijas uzņēmumu TELEVIC, starptautisku līderi augstas kvalitātes konferenču sistēmu jomā.

2020. gads:

Westminster International University in Tashkent - uzstādīta konferenču sakaru sistēma un sinhronās tulkošanas sistēma - DIS (Danish Interpretation Systems), kas ietilpst SHURE uzņēmumu grupā, un ir viena no pasaulē vadošajiem konferenču sistēmu ražotājiem.

Madonas novada pašvaldība - uzstādīta paplašināta pilsētas videonovērošanas sistēma. 

2019. gads:

Uzstādītās sistēmas Uzbekistānā: UNICEF United Nations Children’s Fund in Uzbekistan - starptautisks fonds, kas palīdz bērniem visā pasaulē. Pārstāvniecībā uzstādīta videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēma.

 Āzijas Attīstības banks (Asian Development Bank) pārstāvniecības birojs Uzbekistāna - videonovērošanas sistēma nodrošina bankas - Uzbekistānas Republikas ilgtermiņa valdības partnera drošību. Banka finansē reformu īstenošanu un  attīstību Uzbekistānā.

Rīgas kinostudija - ir uzstādīta Polon Alfa 6000 adrešu ugunsdrošības trauksmes sistēma. Sistēma ir plaša un viena no lielākajām Latvijā, ieskaitot vairāk nekā 1000 adresējamas ugunsdrošības trauksmes ierīces.

 2018. gads:

Laikā no 2014. līdz 2018. gadam Citadele bankā uzstādīta lielākā videonovērošanas sistēma Latvijā. Augstās kvalitātes IP aprīkojums no Novus un Pelco (ASV) - vairāk nekā 500 videonovērošanas kameras, kas garantē drošību vienā no vislielākajām bankām Baltijā.

THE WORLD BANK - pārstāvniecība Uzbekistānā, pastāvīgs Arsenal Tech klients. 2018. gadā tika uzstādīta videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēma.

  • 2017. gads -  sadarbībā ar partneriem Uzbekistānā tika izveidotas videonovērošanas sistēmas muitas kompleksam "Airitam" Surkhandāras reģionā (robeža ar Afganistānu) un muitas postenim "Dustlik" Andižanas reģionā (robeža ar Kirgizstānu). Drošības sistēmas pasūtītājs bija UNODC Regional Office for Central Asia - ANO reģionālais birojs Taškentā, terorisma, organizētās noziedzības un narkotiku tirdzniecības apkarošanas struktūra.
  • 2017. gads - lielākajā skolā Latvijā ir uzstādīta drošības sistēma. Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā pašlaik mācās 1620 audzēkņu. Signalizācija, paziņošanas sistēma stadionā un  vairāk nekā 50 kameras aizsargā audzēkņu drošību lielākājā skolā Latvijā.
  •  2016. gada Jūlijs - Decembris. Rīgas TEC-2 modernizēta IP videonovērošanas sistēma. Iekārtas uzstādītas plašā teritorijā un iekļauj vairāk nekā 60 kameras.
  • 2016. gada Janvāris - Decembris. Uzstādītas IP videonovērošanas sistēmas LATVIJAS VALSTS MEŽI filiālos visā Latvijā.
  • Autobusa parks ''Nordeka Oil'' degvielas un naftas produktu termināls (Rīga, Latvija). Videonovērošanas sistēma nodota ekspluatācija 2014. gadā.
  • 2014. gada Decembris - 2015. gada Marts. LATVIJAS VALSTS MEŽI centrālais birojs aprīkots ar modernu IP videonovērošanas sistēmu.
  • No 2011. gada Novembra līdz 2014. gada Decembrim "Arsenal Tech" sadarbībā ar partneriem Uzbekistānā realizēja IP videonoverošanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu ''Kandim-Hauzak-Šadi-Kungrad'' gāzes laukumos Uzbekistānas republikā. Gāzes kondensātu un naftas ieguves laukus izstrādā Krievijas kompānija ''LUKOIL" piedaloties nacionālajai holdinga kompānijai "Uzbekneftegaz" .
  • Laikā no 2013. līdz 2014. gadam bija realizēta un nodota ekspluatācijā drošības sistēma "OSCE project Co-ordinator in Uzbekistan" (Taškenta, Uzbekistāna). OSCE ofisā tika uzstādīta piekļuves un videonovērošanas sistēma.  
  • 2014. gadā Decembrī  "Apvienoto Nāciju Organizācijas narkotiku un noziedzības apkarošanas centrā" (UNODC/ROCA) tika uzstādīta moderna drošības sistēma (Taškenta,Uzbekistāna). 

Our customers

2021:

HCI Latvia, SIA - Furniture production of cabinet furniture for Danish and Swedish customers. An advanced video surveillance and alarm system is installed on the territory of the enterprise and in production workshops.

KNAUF, SIA - Manufacturing company. A large flow of road transport, both of the factory itself and of customers, is regulated by the ANPR NOVUS license plate recognition system.

KULK, SIA – A diversified company in Jelgava, mainly engaged in road construction and public utilities in Jelgava and the region. The facilities of the enterprise are equipped with modern access systems, video surveillance, security and fire alarms. The fire alarm system has been modernized in the HOTEL JELGAVA hotel.

SENATE OF THE REPUBLIC OF UBEKISTAN - Project and supply of multimedia system equipment for meetings, conferences and videoconferencing sessions in the halls of 2-3-4-5 floors, the building of the Senate of the Republic of Uzbekistan. The project was developed jointly with the Belgian company TELEVIC, an international leader in the field of high-quality conferencing systems.

2020:

Westminster International University in Tashkent - a conference call system and a simultaneous translation system DIS equipment (Danish Interpretation Systems), which is part of the SHURE group of companies, is one of the world's leading manufacturers of conference equipment.

Municipality of Madona county - an extensive urban video surveillance system has been installed.

2019:

Systems installed in Uzbekistan: UNICEF United Nations Children's Fund in Uzbekistan - An international fund helping children around the world. A video surveillance and access control system was installed in the representative office (Tashkent).

The Asian Development Bank representative office in Uzbekistan - video surveillance system guarding the security of the bank of a long-term partner of the government of the Republic of Uzbekistan. The Bank finances the reforms and development of Uzbekistan.

Riga Film Studio (Rīgas kinostudija) – Polon Alfa 6000 addressable fire alarm system installed. The system is extensive and one of the largest in Latvia, including more than 1000 addressable fire alarm devices.

2018:

Between 2014 and 2018 in Citadele banka was installed the largest video surveillance system in Latvia. High quality IP equipment from Novus and Pelco (USA) - more than 500 cameras, ensures the security of one of the largest banks in the Baltics.

THE WORLD BANK representative office in Uzbekistan - a regular customer of Arsenal Tech. In 2018 a video surveillance and access control system was installed.

• 2017 – a security system was installed in the largest school in Latvia. Rigas Classical gymnasium currently teaches 1620 students. Alarm system, stadium sound system and more than 50 cameras protect the safety of the largest school in Latvia.

• 2017 - together with partners in Uzbekistan, the Airitam customs complex in the Surkhandarya region (border with Afghanistan) and the Dustlik customs post in the Andijan region (border with Kyrgyzstan) were equipped with video surveillance systems. The customer of the security system was the UNODC (UN structures for combating terrorism, organized crime and drug trafficking) Regional Office for Central Asia located in Tashkent.

• July - December 2016. IP video surveillance system upgraded at Rigas Thermal power plant-2. The equipment is installed on a vast territory and includes more than 60 cameras.

• January-December 2016. IP video surveillance systems were installed in ''LATVIJAS VALSTS MEŽI'' branches throughout Latvia.

• Bus depot "Nordeka Oil" fuel and oil products terminal (Riga, Latvia). The video surveillance system was installed in 2014.

• December 2014 - March 2015. The central office of ''LATVIJAS VALSTS MEŽI'' is equipped with a modern IP video surveillance system.

• From November 2011 to December 2014, Arsenal Tech, together with partners in Uzbekistan, implemented projects for the supply and installation of IP video surveillance systems at the Kandym-Khauzak-Shady-Kungrad gas fields in the Republic of Uzbekistan. Gas condensate and oil fields are being developed by the Russian oil company ''LUKOIL'' with the participation of the National Holding Company ''Uzbekneftegaz''.

• In 2013 - 2014, a modern security system was implemented and put into operation in "OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan" (Tashkent, Uzbekistan). An access control and video surveillance system has been installed in the office of the OSCE representative office.

• In December 2014, a modern security system was installed in the United Nations Office on Drugs and Crime in Central Asia (UNODC/ROCA) in Tashkent, Uzbekistan.

Share this page